Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen welke door Account2Day met Wederpartij zijn afgesloten als ook in het algemeen alle werkzaamheden door Account2Day of door derden namens haar ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden.
 2. Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.
 3. Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking leidt niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en offertes van Account2Day zijn steeds vrijblijvend. De op de website vermelde abonnementen komen eerst tot stand nadat door Account2Day het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een abonnement met Wederpartij aan te gaan. Account2Day kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Account2Day daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Account2Day anders aangeeft.

Artikel 3: Overeenkomst, inhoud

 1. De overeenkomst tussen Account2Day en Wederpartij behelst tenzij anders is vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q. administratieve werkzaamheden als op de website omschreven.
 2. Het abonnementsgeld wordt per jaar berekend en is afhankelijk van de bedrijfsgrootte van Wederpartij.
 3. De Wederpartij is op grond van het abonnement gerechtigd tot de in lid 1 bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per email onbeperkt stellen van vragen aan Account2Day over bedoelde werkzaamheden en het per email ter beoordeling voorleggen van stukken aan Account2Day.

Artikel 4: Annulering, onderbreking en vertraging

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan Account2Day is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de Wederpartij aan Account2Day, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.
 2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor Account2Day ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van de overeenkomst bindt Accoun2Day pas na haar schriftelijke acceptatie.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 2. De prijs die Account2Day voor de door haar te verrichten werkzaamheden (hierna te noemen: "prestatie') heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Account2Day is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
 3. Het maandtarief zal eenmaal per kalenderjaar worden verhoogd met een percentage gelijk aan het CBS-indexcijfer voor lonen in de zakelijke dienstverlening (index 2010 = 100) met een minimum van 2%.

Artikel 6: Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging

 1. Elke overeenkomst tussen Account2Day en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.
 2. De overeenkomst kan gedurende het eerste jaar slechts worden opgezegd tegen het einde van het eerste jaar. Na het eerste jaar kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van de termijn van een maand, tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.
 3. Indien een partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere partij het recht de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen.
 4. Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is Account2Day gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor Account2Day op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan Account2Day, wordt onmiddellijk opeisbaar.
 5. Account2Day is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 6. Wederpartij de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 7. haar na het sluiten van de overeenkomst blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet (correct) zal nakomen;
 8. indien Wederpartij de bij het sluiten van de overeenkomst verlangde zekerheid niet (correct) stelt;
 9. indien door vertraging bij Wederpartij niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 10. Account2Day is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
 11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Account2Day onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden

 1. Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Account2Day alle benodigde informatie tijdig te verschaffen.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. Account2Day is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren. Indien door Wederpartij via de website of via email een adviesvraag aan Account2Day wordt voorgelegd, dan zal Account2Day binnen een werkdag contact met Wederpartij (doen) opnemen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan Account2Day onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft Account2Day het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
 4. Account2Day is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van wederpartij c.q. opdrachtgever. Account2Day is bevoegd om namens wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Account2Day is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Account2Day een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij Account2Day van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Account2Day of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.

Artikel 9: Bezwaren

 1. Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of Account2Day de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat Account2Day op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk geldt.
 2. Account2Day is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel 10: Betaling

 1. Het abonnementsgeld is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op de uit hoofde van het abonnement overeengekomen werkzaamheden.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, alsmede de volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 250.
 3. Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

 1. Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Account2Day niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Account2Day de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.
 2. Account2Day zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht de overeenkomst met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door Account2Day uitgevoerde werkzaamheden vergoed dienen te worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Account2Day zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren. Account2Day is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van Wederpartij of het door Wederpartij beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Account2Day is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden zo nodig aan te vullen, te herstellen of opnieuw te verrichten.
 2. De aansprakelijkheid van Account2Day uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gezien de omvang van de schade, in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot het voor ieder jaar (of indien van toepassing: tot de korter overeengekomen abonnementstermijn) door Wederpartij ter zake het abonnement verschuldigde, dan wel tot het bedrag dat Account2Day ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is.
 3. Account2Day is niet aansprakelijk voor (indirecte) (gevolg)schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de wederpartij met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Account2Day vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. Wederpartij vrijwaart Account2Day tegen alle mogelijke aanspraken van derden.
 4. Account2Day is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post. ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens Wederpartij.

 Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Account2Day behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Account2Day heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van wederpartij en na volledige betaling aan Account2Day.

Artikel 15: Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Account2Day partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Account2Day is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Account2Day het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.